Nieuws


Het laatste nieuws van Administratiekantoor Ritmeester

Laatst bijgewerkt met nieuwste informatie, al weer deel 17, 2 september 2020

Fiscale maatregelen Coronavirus

De ontwikkelingen volgen elkaar momenteel razendsnel op.

Wij plaatsen voor u aller eerst de meest actuele versie van De Fiscourant, deel 17, 2 september 2020.
Berichten vanaf het 1e kwartaal tot en met eind augustus 2020 worden niet langer meer gepubliceerd. Uteraard kunt u bij ons deze vanaf nummer 1 tot en met 16 bij ons opvragen.

Succes.


De Fiscourant

Inleiding

Nu gisteravond (1 september) is aangegeven dat nagenoeg alle coronamaatregelen ongewijzigd zullen worden verlengd, zijn alle ogen weer gericht op het 3e steunpakket, zoals dat afgelopen vrijdag, 28 augustus, kenbaar is gemaakt. Immers, eind van deze maand (30 september) loopt het bestaande (2e) steunpakket af. Dit derde steunpakket vormt de hoofdmoot van deze Fiscourant special.

In deze editie van de Fiscourant praten we je graag bij over:

 • het belastinguitstel verlengd
 • de nieuwe goedkeuring reisaftrek
 • ook andere fiscale coronamaatregelen verlengd
 • de corona-afspraken over grensarbeid met België verlengd
 • de NOW verlengd met 9 maanden
 • de TVL met 9 maanden verlengd
 • de Tozo met 9 maanden verlengd
 • de vaststellingsperiode tegemoetkomingen agrarische sector verlengd
 • de nieuwe steunmaatregel voor binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij
 • niet inloggen op Skypezitting komt voor risico van werkgever
 • de start aanvraagtermijn tegemoetkoming amateursportorganisaties uitgesteld
 • de-minimisverklaring bij Tegemoetkoming binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij
 • inspanningsverplichting voor werkgevers

Fiscaal

Belastinguitstel verlengd tot eind 2020 – daarna betalingsregeling

De bestaande mogelijkheid tot uitstel van betaling van belastingschulden tot 1 oktober 2020 wordt verlengd tot en met 31 december van dit jaar. Vanaf 1 januari 2021 moeten ondernemers weer aan al hun belastingverplichtingen voldoen. Dat betekent dat ondernemers weer tijdig hun belasting moeten gaan betalen over de tijdvakken van het vierde kwartaal 2020, van december 2020 en van de 13e vierwekenperiode 2020. Ondernemers wordt een betalingsregeling aangeboden voor de tot eind dit jaar opgebouwde belastingschuld. Zij krijgen tot 1 januari 2023 de mogelijkheid deze bestaande belastingschuld af te bouwen in maximaal 24 gelijke maandelijkse termijnen. Hierbij zal door de Ontvanger geen zekerheid worden gevraagd voor de openstaande belastingschuld.

Communicatie
Op de website van de Belastingdienst wordt aangegeven hoe zal worden gecommuniceerd over verlenging van het uitstel en over de betalingsregeling. Ondernemers worden aangeraden om vóór 1 oktober 2020 het bijzondere uitstel te verlengen, ook al is hun uitstel van drie maanden dan nog niet verlopen. Het is de bedoeling dat alle ondernemers die bijzonder uitstel hebben gevraagd, in september 2020 een brief krijgen waarin de betalingsregeling wordt uitgelegd. In december 2020 volgt een tweede brief waarin een voorlopig overzicht van de belastingschuld staat en het maandbedrag van de betalingsregeling. In maart 2021 komt dan nog een derde brief met een definitief overzicht van de belastingschuld per 31 december 2020 en het (eventueel) aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling. Het is vanzelfsprekend toegestaan al voor 1 januari 2021 en in de 24-maandenperiode (een deel van) de belastingschuld af te lossen.

Invorderings- en belastingrente
De tijdelijk naar 0,01% verlaagde invorderingsrente wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Ondernemers betalen dus vrijwel geen rentekosten als ze aan het aflossen zijn. De belastingrente daarentegen zal echter weer met ingang van 1 oktober aanstaande worden verhoogd naar 4%, als prikkel om weer op tijd en juist aangifte te doen en/of een voorlopige aanslag aan te vragen. De belastingrente in de vennootschapsbelasting zal tot en met 31 december 2021 ook op 4% worden gesteld in plaats van 8%. Hiermee wordt voorkomen dat vennootschappen direct met hoge lasten worden geconfronteerd.

Maatwerk voor zwaarst getroffen ondernemers
Niet iedere ondernemer zal in staat zijn de opgebouwde belastingschuld binnen de gestelde termijn van 24 maanden af te lossen. In die gevallen zal er worden gezocht naar maatwerkoplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van langer uitstel op grond van bestaand beleid, zoals opgenomen in de Leidraad Invordering (artikel 25.6.2a). Er moet dan wel sprake zijn van een levensvatbare onderneming. Daarom zullen nadere voorwaarden worden gesteld, zoals een verklaring van een derde deskundige. Tevens zal zo veel mogelijk zekerheden moeten worden verstrekt.


Nieuwe goedkeuring reisaftrek

Er is naast de verlenging van bestaande maatregelen ook een nieuwe maatregel getroffen. Dit betreft een goedkeuring voor de reisaftrek voor woon-werkverkeer in het openbaar vervoer. Omdat veel werknemers zoveel mogelijk thuis moeten werken, hebben ze minder recht op reisaftrek, terwijl  de kosten van een ov-abonnement mogelijk gewoon doorlopen. Daarom wordt goedgekeurd dat de reisaftrek in de aangifte inkomstenbelasting 2020 mag worden toegepast alsof de werknemer zijn reispatroon van voor de corona-crisis heeft voortgezet. Voorwaarde daarbij is dat de reiskosten ongewijzigd zijn.


Ook andere fiscale coronamaatregelen verlengd

Andere eerder getroffen maatregelen die worden verlengd tot en met 31 december 2020 zijn:

 • de goedkeuringen m.b.t. de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, waarbij tevens de huidige termijn van maximaal zes maanden betaalpauze wordt verlengd tot maximaal twaalf maanden;
 • de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen
 • de btw-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel
 • het btw-nultarief voor mondkapjes
 • het uitstel voor de administratieve verplichtingen bij nieuwe werknemersde versoepeling van de onbelaste kostenvergoeding.


Loonheffing

Corona-afspraken over grensarbeid met België verlengd

In Fiscourant special nr. 10 berichtten wij over de afspraken die Nederland onder meer met België heeft gemaakt over de fiscale behandeling van grensarbeiders. Werknemers die in Nederland wonen en in België werken of werknemers die in België wonen en in Nederland werken, werken gedurende de coronacrisis vaker thuis. Deze afspraken zijn verlengd tot en met 31 december 2020.


Sociale zekerheid en arbeidsrecht

NOW verlengd met 9 maanden

Afgelopen vrijdag kondigde het kabinet aan dat de NOW per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden wordt verlengd. De steun aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • NOW 3.0 geldt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden);
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak (januari t/m maart 2021) omhoog van 20% naar 30%;
 • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van de vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%;
 • In tegenstelling tot bij de NOW 1.0 en NOW 2.0 mag de loonsom geleidelijk worden verminderd met 10% (eerste tijdvak van 3 maanden), 15% (tweede tijdvak van 3 maanden) en 20% (derde tijdvak van 3 maanden) zonder dat de subsidie lager wordt. De (vrijwillige) daling van de loonsom kan tot stand komen door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers;
 • De korting op de subsidie die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag via het UWV, keert niet meer terug;
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon (€ 4.769).

Aanvragen
Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of 2.0, kan een werkgever gebruikmaken van de NOW 3.0.

Voorwaarden
De exacte voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober a.s. bekend worden gemaakt. Zodra deze in de Staatscourant zijn gepubliceerd, verschijnt er een FiscContact waarmee je jouw cliënten kunt informeren. Daarna zal er ook een rekenmodel NOW 3.0 op de Fiscount Modellenbank worden geplaatst.


TVL met 9 maanden verlengd

Ondernemers en werkenden krijgen voor langere tijd meer duidelijkheid over financiële ondersteuning uit de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De belastingvrije tegemoetkoming wordt verhoogd van € 50.000 per bedrijf per vier maanden naar € 90.000 per bedrijf per drie maanden. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. In die periode wordt de regeling ook geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

Voorwaarden
Tot en met 31 december 2020 blijven de huidige voorwaarden van toepassing. Dit wil zeggen dat alleen bedrijven met een omzetverlies van meer dan 30% in aanmerking komen. Vanaf 1 januari 2021 wordt deze omzetdervingsgrens verhoogd naar 40%. Voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 wordt de grens op 45% gesteld. De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd: zo blijft het percentage van de vaste kosten dat de TVL vergoed maximaal 50%.

Aanvragen
De subsidie is steeds per drie maanden aan te vragen. Vanaf 1 oktober 2020 (tot 29 januari 2021) kunnen ondernemers TVL voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 aanvragen. Aanvragen dien je in via de RVO met eHerkenning of DigiD


Tozo met 9 maanden verlengd

Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met negen maanden verlengd tot 1 juli 2021. Nieuw is dat er per 1 oktober 2020 in Tozo 3.0 een aanvullende beperkte vermogenstoets  wordt ingevoerd. Die toets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor Tozo 3.0. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten. Bij de aanvraag legt de zelfstandige een verklaring af over de beschikbare geldmiddelen, die achteraf steekproefsgewijs door gemeenten wordt gecontroleerd. Net als bij Tozo 1.0 en 2.0 zal de kostendelersnorm en levensvatbaarheidstoets niet worden toegepast bij de bepaling van de bijstand voor levensonderhoud.

Overgang naar Bbz
Daarnaast wordt een stap gezet naar toepassing van het reguliere bijstandsregime voor zelfstandig ondernemers, zoals vastgelegd in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Per 1 januari 2021 zullen gemeenten samen met de zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning nodig is. Hierbij worden bestaande instrumenten uit de Participatiewet ingezet, zoals coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Vanaf 1 juli 2021 is het reguliere Bbz van toepassing. Het Bbz biedt een vangnet zowel voor ondernemers die hun bedrijf willen voortzetten, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Controle
Gemeenten zijn inmiddels gestart met de eerste controles inzake de Tozo 1.0 en 2.0 om eventueel misbruik op te sporen. Deze controles vinden veelal steekproefsgewijs en/of signaal-gestuurd plaats.


Vaststellingsperiode tegemoetkomingen agrarische sector verlengd

In delen 8, 11 en 14 van de Fiscourant special berichtten we over de speciale tegemoetkomingen voor de sierteelt, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en voor de fritesaardappeltelers. Deze steunmaatregel is goedgekeurd door de Europese Commissie  maar inmiddels op onderdelen gewijzigd en verduidelijkt (zie ‘Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19’. Vorig week is bekendgemaakt dat de vaststellingsperiode voor deze tegemoetkomingen is verlengd tot en met 31 oktober 2020. Dit hangt samen met de bewijsstukken die nodig zijn voor deze tegemoetkoming. Die zijn op dit moment nog niet bekend voor tegemoetkomingen van € 25.000 of meer, aldus de RVO. De aanvraag van de vaststelling van een tegemoetkoming van minder dan € 25.000 kan nu wel worden gedaan tot en met 31 oktober 2020. Klik hier voor de aanvraag vaststelling van de ‘Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw’ en hier voor de aanvraag vaststelling ‘Tegemoetkoming fritesaardappeltelers’. De aanvraag vaststelling voor een tegemoetkoming van meer dan € 25.000 en minder dan € 125.000 moet deze week worden opengesteld. Op de website van RVO.nl wordt bekendgemaakt welke bewijsstukken er meegestuurd moeten worden. Het is nog niet bekend wanneer de aanvraag vaststelling voor een tegemoetkoming van meer dan € 125.000 kan worden gedaan. Is er al een aanvraag gedaan, dan moeten mogelijk aanvullende bewijsstukken worden aangeleverd. Daarover stuurt de RVO dan een e-mail naar de ondernemer.

Let op
In het geval voor dezelfde schade steun is ontvangen via de NOW-regeling, dan hoeft die steun niet in mindering gebracht te worden op de tegemoetkoming.


Nieuwe steunmaatregel voor binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij

Er komt een nieuwe eenmalige tegemoetkoming voor binnenvissers en de kleinschalige kustvisserij. De tegemoetkoming is bedoeld voor binnenvissers die in de periode 16 maart 2020 en 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 1.000 hebben geleden en voor de kleinschalige kustvissers die in die periode ten minste een omzetverlies van € 1.500 hebben geleden. De tegemoetkoming bedraagt een vast bedrag van € 1.000 voor binnenvissers en van  € 1.500 voor kustvissers. De aanvragen kunnen tussen 14 september en 14 oktober 2020 worden ingediend bij de RVO. Daarnaast moet de ondernemer schriftelijk verklaren dat:

 • hij/zij aan de voorwaarden van de tegemoetkoming voldoet;
 • de omzetderving in de genoemde periode ten minste € 1.000 (binnenvissers) of €1.500 (kustvissers) bedroeg.

Er wordt zo spoedig mogelijk op de aanvraag beslist maar uiterlijk binnen acht weken.


Niet inloggen op Skypezitting komt voor risico van werkgever

Een werknemer spant een zaak aan tegen haar werkgever, waarna de rechter vanwege de coronamaatregelen een zitting via Skype plant. Eén dag voor de zitting geeft de werkgever aan de rechtbank te kennen niet over een Skypeverbinding te kunnen beschikken. Daarop wordt de zitting uitgesteld. De rechtbank zoekt per e-mail verschillende malen contact met de werkgever. De werkgever ontvangt deze berichten. Eén dag voor de nieuwe zittingsdatum bericht de werkgever echter opnieuw geen Skypeverbinding te kunnen maken. De zitting gaat nu door. Er was namelijk ook een specifiek telefoonnummer opgegeven, waarmee de werkgever kon deelnemen aan de zitting. De rechtbank behandelt de zaak als die waarbij gedaagde niet is verschenen en wijst de vorderingen toe.


Overig

Start aanvraagtermijn tegemoetkoming amateursportorganisaties uitgesteld

De start voor de aanvraag van de eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 voor amateursportorganisaties is uitgesteld van 1 september 2020 naar 8 september 2020. Amateursportorganisaties krijgen de tegemoetkoming voor doorlopende lasten in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en/of 1 juni tot 1 september 2020. Het gaat hier om de kosten aan gas, licht, water, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of kosten die samenhangen met leningen en verzekeringen. Ook personeelskosten en onderhoudskosten die betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie kunnen worden betaald uit de eenmalige tegemoetkoming. De amateursport-organisatie krijgt de tegemoetkoming als zij in de genoemde periode een omzetverlies van ten minste 20% heeft geleden door de coronamaatregelen en als zij geen gebruik heeft gemaakt van een andere tegemoetkoming voor de doorlopende lasten (TOGS). Met behulp van de SBI-code wordt bepaald of een sportorganisatie voor de tegemoetkoming in aanmerking komt. De tegemoetkoming kan tot en met 4 oktober 2020 worden aangevraagd. Daarvoor komt binnenkort een formulier beschikbaar op www.dus-i.nl.


De-minimisverklaring bij Tegemoetkoming binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij

Bij de aanvraag voor de tegemoetkoming binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij moet een zogenoemde ‘de-minimisverklaring’ worden meegestuurd. Een de-minimisverklaring heeft alles te maken met het verbod op staatssteun. Overheden mogen geen subsidies verstrekken als dat zorgt voor concurrentievervalsing op de Europese markt. Via de de-minimisverordening zijn daarop soms uitzonderingen mogelijk: het gaat dan om kleinere steunbedragen die zo minimaal zijn dat ze weinig tot geen impact hebben op de Europese markt. Doorgaans geldt dit voor ondernemingssteun tot een bedrag van € 200.000 over een periode van drie belastingjaren.

Check genoten steunbedrag
In de ‘Beleidsregel tegemoetkoming kust- en binnenvisserij’ is het maximale steunbedrag € 30.000 over het lopende jaar en de 2 voorgaande jaren. Deze € 30.000 heeft betrekking op de al genoten steun plus het geschatte bedrag van de onderhavige steunaanvraag. Als financieel dienstverlener van de betreffende ondernemer kan ondersteuning worden gegeven ten aanzien van het verzamelen van informatie over de genoten steun in de genoemde periode en het onderkennen van mogelijke risico’s hierbij. Daarbij is het belang te onderkennen dat de genoten steun niet alleen subsidies betreft, maar ook belasting verlagende maatregelen, kortingen van overheidswege en dergelijke. De WBSO is uitgezonderd van de de-minimisverordening en hoeft bij het bepalen van de genoten steun niet te worden meegenomen.

Let op uitwerking groepsbegrip
De de-minimisverklaring wordt opgesteld en ondertekend door de ondernemer zelf en geldt per onderneming. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat alle entiteiten die (juridisch of feitelijk) onder de zeggenschap staan van dezelfde entiteit, als één onderneming dienen te worden beschouwd. Derhalve is het groepsbegrip (artikel 2:24b BW) en de uitwerking daarvan in de bepalingen van de Raad voor de jaarverslaggeving (RJ217) van toepassing. Ook als er sprake is van kleine of micro-entiteiten gelden deze bepalingen, terwijl er in veel gevallen geen geconsolideerde jaarrekening zal worden opgesteld. Daarnaast kan een entiteit ook betekenen dat er sprake is van een ‘subjectieve’ rechtsvorm (eenmanszaak, VOF of CV). Ook dan zal moeten worden nagegaan in hoeverre de bepalingen van artikel 2:24b van toepassing zijn.

Tip
Overleg tijdig met je cliënt en voorkom dat er ten onrechte steun wordt gevraagd die later terugbetaald zal moeten worden.


Inspanningsverplichting voor werkgevers

Werkgevers die NOW 2.0 hebben aangevraagd, zijn krachtens artikel 15, onderdelen e en f van die regeling verplicht om a. de werknemers te informeren en b. zich in te spannen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van de NL Leer door-regeling. Wij hebben op onze modellenbank een Basistekst inzake inspanningsverplichting scholing NOW 2.0 opgenomen.

Bron: Fiscount